นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้เข้าใช้งาน Website

บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

            บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผู้เข้าใช้งาน website ฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านซึ่งได้แวะเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท

          โปรดทราบว่านโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้

 

ขอบเขตของนโยบาย

          นโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของบริษัทต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ หรือจัดเก็บ อันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ซึ่งเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของบริษัทหรือเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย

 

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

          ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้บริการต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อผู้ใช้ประสงค์จะยื่นขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต เป็นต้น

          ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องเรียนต่อบริษัทผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จำต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ประกอบการยื่นขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคตดังกล่าว แต่ท่านโปรดทราบว่า
คำร้องเรียนที่ไม่แสดงตน หรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน อาจทำให้การตรวจสอบของบริษัทไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่ท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลของท่านต่อบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่านชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ เท่าที่จำเป็น เพื่อการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้

 

 

การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน

          การเข้าถึงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะกระทำไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องที่ท่านขอสมัครงาน หรือธุรกรรมอื่นใดที่อาจมีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจากหน่วยงานอื่นมารวบรวม จัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวของบริษัทด้วย

          บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปจำหน่าย หรือนำไปแลกเปลี่ยน หรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด อันเป็นการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

          – เป็นการดำเนินการตามหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล ตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือกรณีอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือ

          – เป็นการดำเนินการตามที่จำเป็นในกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิกาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท

          – ในกรณีที่ท่านต้องการขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้ดำเนินการร้องขอผ่านช่องทางอีเมลล์
dpo@heritagebkk.com โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลและรายละเอียดให้ท่านทราบในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

การแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

          ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันได้โดยการยื่นความจำนงผ่านช่องทางที่อยู่ทางอีเมลล์ dpo@heritagebkk.com หรือดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว ในการนี้ โปรดทราบว่า การแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กำหนดแล้ว

 

ระบบรักษาความปลอดภัย

          บริษัทได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocal เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และบริษัทกระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัย

 

นโยบายคุ้กกี้

          เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บเอาไว้ในรูปแบบของคุ้กกี้ โดยนโยบายคุ้กกี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุ้กกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุ้กกี้ตามนโยบายคุ้กกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

คุ้กกี้คืออะไร

          คุ้กกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเลต, สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของบริษัทอาจใช้คุ้กกี้ในบางกรณี

          บริษัทใช้คุ้กกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลในครั้งถัดไปที่เจ้าของข้อมูลกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อเจ้าของข้อมูลเข้าใช้บริการเว็บเบราว์เซอร์ เจ้าของข้อมูลสามารถตั้งค่าเพื่อยอมรับคุ้กกี้ทั้งหมดหรือปฏิเสธคุ้กกี้ทั้งหมด หรือแจ้งเตือนให้เจ้าของข้อมูลทราบเมื่อมีการส่งคุ้กกี้ โดยเจ้าของข้อมูลสามารถเข้าไปตั้งค่าที่เมนู “ความช่วยเหลือ (help)” ในเบราว์เซอร์ เพื่อเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงการใช้คุ้กกี้ของเจ้าของข้อมูลได้ โปรดทราบว่าการปิดการใช้งานคุ้กกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานบางบริการของเจ้าของข้อมูลได้

 

คุ้กกี้ใช้อย่างไร

          เราใช้คุ้กกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน โดยจะทำให้เราเข้าใจลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้เร็ว และทำให้เว็บไซต์ของเราเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น บางกรณีเราจะเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจจะต้องใช้อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุ้กกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลและประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

 

ประเภทของคุ้กกี้ที่ถูกใช้

ประเภทของคุ้กกี้

รายละเอียด

คุ้กกี้ประเภทจำเป็นถาวร

คุ้กกี้ประเภทนี้ช่วยให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้ไว้บนเว็บไซต์

คุ้กกี้ประเภทการวิเคราะห์และวัดผลการทำงาน

คุ้กกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราสามารถวัดผลการทำงาน เช่น การประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าใช้งานจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

คุ้กกี้เพื่อการโฆษณา

คุ้กกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงก์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม นอกจากนี้คุ้กกี้จากบุคคลที่สามอาจใช้ข้อมูลที่มีการส่งต่อข่าวสารในสื่อออนไลน์ และเนื้อหาที่จัดเก็บการจากการให้บริการ เพื่อให้เข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานโดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ แคมแปญโฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน

คุ้กกี้ประเภทการทำงาน

คุ้กกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อท่านกลับเข้ามาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง โดยเราจะใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน

 

 

การจัดการคุ้กกี้

          เราจะไม่ใช้คุ้กกี้ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ต้องการที่จะยอมรับคุ้กกี้ คุณสามารถเลือกที่จะปฏิเสธ หรือสกัดกั้นคุ้กกี้ได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ (โปรดหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยดูที่เมนู ความช่วยเหลือ (Help) ในโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์) และโปรดทราบว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุ้กกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากคุณไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้
คุ้กกี้ คุณอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุ้กกี้ทิ้งอยู่เสมอ และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของอุปกรณ์อื่นๆ เช่น
Smart Phone, Tablet รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบทิ้ง
คุ้กกี้ดังกล่าว โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

          อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าถึงแม้คุณจะปฏิเสธการใช้คุ้กกี้ คุณก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่สมบูรณ์

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้กกี้

          นโยบายคุ้กกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามโอกาส เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ดังนั้นเราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

          หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อที่บริษัทได้ตามช่องทางการติดต่อ

          อีเมลล์ : dpo@heritagebkk.com

          โทรศัพท์ : 02 032 1800

 

จัดทำขึ้นเมื่อ 31 พฤษภาคม 2565

บริษัท เฮอร์ริเทจ ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

WE USE COOKIES TO PROVIDE AND IMPROVE OUR SERVICES AND ENHANCE YOUR BROWSING EXPERIENCE. BY CONTINUING TO USE OUR SITE YOU CONSENT TO THE USE OF COOKIES. Cookies Policy

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save