ประกาศ — รับสมัครพนักงานหลายอัตรา ในตำแหน่ง Reservation , Shipping ,คลังสินค้า , ขนส่งสินค้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-032-1800 ต่อ 302 หรือ Click

Career


Reservation (Head Office)พนักงานบัญชี (Head Office)CS (Airport)Shipping (Airport)ขนถ่ายสินค้า (Airport) ขนส่งสินค้า (Airport)
ตำแหน่ง : Reservation  (ประจำสำนักงานใหญ่)                                                                       1    ตำแหน่ง

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดของงาน
– มีความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและธุรกิจของบริษัท
– ทำการสำรองระวางสินค้า ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
– ติดต่อประสานงานกับสายการบิน ในการจองพื้นที่บนเครื่องบิน
– อัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสายการบิน
– ตรวจเช็คตารางเวลาของสายการบินล่วงหน้า ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
– ตรวจเช็ค ON BOARD สินค้าไปตรงตาม เที่ยวบินที่ยืนยันหรือไม่
– จัดทำ SERIES BOOKING รายเดือน พร้อมทั้ง BOOKING รายการส่งประจำวัน
– ให้บริการลูกค้า SUB AGENT

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ 376/1 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Words,Excel,PowerPoint,INTERNET และรับส่ง EMAIL
• มีความขยันอดทน, ซื่อสัตย์, สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• ความสามารถในการสื่อสารที่ละเอียดรอบคอบ ข้อมูลต้องถูกต้องครบถ้วน
• ภาษาอังกฤษเบื้องต้นอยู่ในระดับพอใช้
• สามารถคีย์ E-BOOKING ผ่านสายการบินที่เปิดให้บริการได้
• สามารถใช้ระบบ AWB ของบริษัทได้อย่างดีเยี่ยมและถูกต้อง
• สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่สำนักงานสุวรรณภูมิได้
• หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)                                                                              1    ตำแหน่ง

สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รายละเอียดของงาน
– มีความเข้าใจถึงกระบวนการทำงานและธุรกิจของบริษัท
– บันทึกรายการบัญชี รายรับ – รายจ่าย ออกใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน
– รวบรวมรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / รายงานภาษีซื้อ-ขาย และแบบภาษีต่างๆ
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ 376/1 ถนนเทอดไท แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
• สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา การบัญชี
• สามารถจัดทำรายงาน ภงด.1, 3, 53 ภพ.30 และนำส่งรายงานให้กรมสรรพากร
• สามารถบันทึกบัญชี และปิดงบการเงิน พร้อมรายงาน ภงด.50, 51 ส่งกรมสรรพากรได้
• มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านของการบัญชีและกฏหมายภาษีอากรที่เกี่ยวของ
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น Microsoft Words,Excel,PowerPoint,INTERNET และรับส่ง EMAIL
• มีความขยันอดทน ,ซื่อสัตย์, สามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
• ความสามารถในการสื่อสารที่ละเอียดรอบคอบ ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน
• ภาษาอังกฤษเบื้องต้นอยู่ในระดับพอใช้
• หากมีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีอย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com

ตำแหน่ง : Customer Service (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
รายละเอียดของงาน
– ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในเรื่องการสอบถามยอด / สินค้าต่างๆ
– ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท เพื่อแจ้งยอดและรายละเอียดต่างๆของลูกค้า
– เตรียมเอกสาร SECURITY และเอกสารอื่นเพื่อประกอบการชั่งสินค้าและแนบให้สายการบิน
– ติดต่อประสานงานกับสายการบินเพื่อให้การนำส่งเอกสารให้สายการบินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
– ส่งสำเนาเอกสารต่างๆให้ลูกค้าทางอีเมลล์
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากร และคลังสินค้า 999 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีความรู้พื้นฐานด้านส่วนประกอบของ AIR WAY BILL และเอกสารการส่งออกต่างๆ
• มีความรู้พื้นฐานด้านภูมิศาสตร์ / ทวีป /ประเทศ / เมืองหลวงต่างๆ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• สื่อสารภาษาอังกฤษได้
ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ Shipping (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
รายละเอียดของงาน
– ปฏิบัติงานผ่านพิธีการศุลกากร
– จัดส่งเอกสารต้นฉบับให้ลูกค้าตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
– จัดทำใบขนสินค้า
– ตรวจสอบเอกสารต้นฉบับและเอกสารอื่นๆที่ประกอบการลงทะเบียน ยื่นเอกสารให้กรมศุลกากร
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากร และคลังสินค้า 999 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
คุณสมบัติผู้สมัคร
• ต้องผ่านการอบรม ตัวแทนผู้ออกของ โดยกรมศุลกากร
• มีความรู้เรื่อง พิธีการศุลกากร และพิกัด กฎหมายศุลกากร
• สามารถ ผ่านพิธีการศุลกากร สินค้าเข้า สินค้าออก ทั้ง อากาศยาน และทางเรือ
• สามารถทำใบขนสินค้า เข้า-ออก ได้เป็นอย่างดี
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
• มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MICROSOFT WORD ,EXCEL ได้เป็นอย่างดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการทำเอกสารขาเข้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสินค้า (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
รายละเอียดของงาน
– ติดรถรับสินค้าตามที่ลูกแจ้งมา นำมาลงยังคลังสินค้าของสายการบิน
– ลงสินค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของหีบห่อ เช็คจำนวนสินค้าตามที่ได้รับแจ้ง
– ติดหมายเลขแอร์เวย์บิลของสายการบิน วัดขนาดหีบห่อ
– นำสินค้าขึ้นชั่งตรวจสอบความถูกต้อง แจ้งน้ำหนักเพื่อทำการปิดเอกสารส่งสายการบิน
– นำสินค้าขึ้นเอกซ์เรย์ตามข้อกำหนดสายการบินเพื่อออกใบรับรอง
– นำสินค้าไปบรรจุเข้าตู้ ส่งมอบให้สายการบินพร้อมใบส่งมอบ
– ประสานงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากร และคลังสินค้า 999 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
คุณสมบัติผู้สมัคร
• มีความขยัน, ซื่อสัตย์ และอดทน
• มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
• สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้า (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
สวัสดิการ
– ประกันสังคม
– ประกันสุขภาพ
– โบนัส
รายละเอียดของงาน
– ตรวจสอบแผนการจัดรถ และไปถึงสถานที่รับสินค้าก่อนเวลาอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง
– ตรวจรับสินค้าของลูกค้า แล้วบันทึกผล ให้ลูกค้าเซ็นรับทราบผลการตรวจนับ
– ควบคุมดูแลให้มีการขึ้นลงสินค้าอย่างระมัดระวัง ไม่ให้สินค้าได้รับความเสียหาย
– ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าระหว่างการขนส่งจากลูกค้าจนถึงสนามบิน
– ตรวจเช็ครถขนส่งสินค้าในเบื้องต้นตามรายการที่กำหนด
– นำรถเข้าซ่อมบำรุงรักษา / เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เช็คระยะ ตามแผนการบำรุงรักษารถขนส่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์บริหารพื้นที่เขตปลอดอากร และคลังสินค้า 999 หมู่ 7 ตำบล ราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เรื่องกฏระเบียบ วินัย การจราจรและการขับขี่ยวดยานพาหนะ
• ด้านการบำรุงรักษาเครื่องยนต์และรถเบื้องต้น
• สามารถตรวจเช็คเครื่องยนต์และวิธีแก้ไขซ่อมบํารุงเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน
• มีใบอนุญาตขับขี่ชนิดส่วนบุคคลชั่วคราวหรือใบอนุญาตขับขี่ชนิด ท.2
ติดต่อ
แผนกบุคคล
โทร : 02-032-1800 ต่อ 302
Email : HTI_HR@heritagebkk.com